GENERELT

Almindelige bestemmelser

Ret til at udstille på skuet har enhver med interesse for Fjerritslev Dyrskue.

 

Anmeldelse

Anmeldelse af dyr sker på skemaer, der findes på www.fjerritslevdyrskue.dk 
ved evt. spørgsmål kontakt Helle Kjærsgaard, LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, hkj@landbonord.dk  Tlf. 9624 2534.
 
Tilmelding af malkekvægsbesætning senest fredag d. 8. april 2022 til Helle Kjærsgaard på 9624 2534 /  hkj@landbonord.dk
 
Tilmelding af enkeltdyr skal være indleveret hertil senest tirsdag d. 19. april 2022
 
For kvæg er det tilstrækkeligt at oplyse udstillerens CHR-nr. og dyrets 9/11-cifrede nr. + fødselsdato.
 
Udstilleren bærer ansvaret for rigtigheden af de på tilmeldingsskemaet anførte op-lysninger.
 
Udstilleren skal selv nøjagtig opgive i hvilket hold, dyret skal udstilles. Indgår dyret i en samling/familie skal begge holdnumre påføres tilmeldingsskemaet.
 
Ønskes der hjælp til udtagning af kvæg kan avlsrådgiver Palle J. Larsen kontaktes på tlf. 40155155, senest d. 13. april. 
 

TILMELDINGSGEBYR  (opkræves umiddelbart efter tilmelding)

Tilmeldingsgebyr kvæg                100 kr. + moms for det første dyr, 50 kr. for de efterfølgende dyr.
Tilmeldingsgebyr heste                100 kr. + moms for det første dyr, 50 kr. for de efterfølgende dyr. 
Tilmeldingsgebyr får og geder      50 kr. + moms for det første dyr, 25 kr. for de efterfølgende dyr. 
 
Tilmeldingsgebyret, inkluderer grovfoder, halm og kraftfoder.
 
Afmelding senere end den 11/5-2022 medfører ingen tilbagebetaling.
 

Mødetid/Hjemsendelse

Dyrene skal være på pladsen senest kl. 8.45 og alle dyr synes af dyrlægen, der er på pladsen fra kl. 6.00. Det overlades til dommerne, om de vil bedømme for sent ankomne dyr.
 
Til de i programmet fastsatte tider eller når dyrskuets ledelse i øvrigt måtte bestem-me, skal dyrene møde i ringen eller til bedømmelse.
 
Undladelse af at overholde disse bestemmelser kan medføre, at eventuel præmie ikke udleveres.
 

Risiko

Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen/transport som under udstillingen, ligesom udstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillernes eller hans medhjælpers side. Udstillerne skal selv undersøge med deres forsikringsselskab, om deres forsikringer dækker dette, da dyrskuet ikke dækker.
 

Ordensregler

Udstillerne skal drage omsorg for, at der er en vogter ved dyrene til de opgivne præ-sentationstidspunkter.
 
Personlig henvendelse til dommerne under bedømmelsen må ikke finde sted.
 

Dommere

Dyrskueudvalget udpeger dommere efter indstilling fra raceforeningerne. Der udpe-ges specielle race¬dommere, hvis der er tilmeldt mindst 7 katalognumre af en race.
 
Ingen kan være dommer i de hold, hvor han/hun selv udstiller eller deltage i be-dømmelse af dyr, hvori han/hun er økonomisk interesseret. Suppleanten betragtes da som valgt.
 

Præmiering

Præmieringen foregår efter de for skuet gældende regler.
 

Dommerlister

Når bedømmelsen er afsluttet, skal dommeren drage omsorg for, at dommerlisten afleveres.
 
Dyrene anføres i præmieorden. Dommerlisterne skal underskrives.
 

Afstamning

Dyr, som ønskes fremstillet, skal have kendt to-leddet afstamning.
 

Transport

Vær opmærksom på gældende regler for transport - dyr, som har mindre end 10 % tilbage af drægtighedsperioden, kan ikke udstilles - Er du i tvivl, så spørg din vogn-mand.
 

Dyrevelfærd

Ved transport og fremstilling af dyr skal disse behandles så skånsomt som muligt. Brug af pisk og andre former for ”redskaber” vil øjeblikkelig medføre bortvisning fra skuet. Ved klargøring af dyr til fremstilling skal der tages hensyn til dyrenes normale livsytringer. Det er ikke tilladt at bruge stimulerende stoffer/hjælpemidler, der hin-drer dyrene i at udvise deres naturlige adfærd.
 
Der er et mobilt malkeanlæg på pladsen, således at køerne kan malkes forud for hjemtransporten. 
 
 

Veterinære bestemmelser

Udstilling af dyr på dyrskuer er bl.a. et positivt udstillingsvindue for landbruget,
men der er risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrsku-er.
Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

 

 

KVÆG

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.
 
For besætninger, som har dyr stående i besætningen, der er importeret inden for de sidste 12 måneder, skal lovmæssige krav til særlig overvågning for IBR og BVD overholdes. Desuden skal SEGES’ retningslinjer i forbindelse med import af kvæg overholdes.
 

Indsyning

Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan tilføres skuet. Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.
 
Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smit-somme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.
 
Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Fødevarestyrelsen og skuets ledelse.
 
Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.
 

Transport

Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden. Køer anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning. Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle.
 

BVD, IBR, Leukose

Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, som Fødevareregionen har sat under offentligt tilsyn.
 

Salmonella

Dyrskuet følger BEK nr. 2416 af 14/12/2021, Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
 
SEGES beregner ejendommens Salmonella Dublin-niveau, hver gang der foreligger resultater af prøver, som indgår i niveau-beregningen.
 
I særlige tilfælde kan dyrskuet kræve udtagning af ekstra blodprøver.
 
 

Generelle regler for deltagelse i dyrskue

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 7 måneder før skuet.
 

Kvæg fra mælkeleverende ejendomme

For mælkeleverende ejendomme skal seneste tankmælksprøve være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.
 

Kvæg fra kødkvægsejendomme og ejendomme med gamle husdyrracer

Ingen yderligere krav.
 

Mycoplasma

Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen. 
 
Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve (PCR) ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdi for PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.
 
Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælks-overvågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af uvildig person eksempelvis dyrlæ-ge eller kvalitetsrådgiver.
 

B-streptokokker

Der kan ikke udstilles dyr fra besætning i B-streptokok registret. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet. Tjek eventuelt ved opslag i CHR-registret.
 

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at
 
 • man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og 
 • kvæg, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage. 

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Dyret kan således deltage hyppigere i dyrskuer uanset 30-dages reglen, hvis det tilbageføres direkte til hjembesæt-ningen fra dyrskuet og opholder sig der i mindst 7 døgn inden næste dyrskue.(Det betyder, at dyret ikke kan deltage i 2 dyrskuer, hvor der kun er en uge i mellem hvis begge starter en lør-dag 

Udstationering

Dyrskuet melder dit/dine dyr udstationeret under skuet og hjemtaget igen efter skuet, så ejeren skal ikke foretage indberetninger.
                        

FÅR OG GEDER

Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler.
 

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at 
 
 • man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og 
 • får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage. 
Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Dyret kan således deltage hyppigere i dyrskuer uanset 30-dages reglen, hvis det tilbageføres direkte til hjembe-sætningen fra dyrskuet og opholder sig der i mindst 7 døgn inden næste dyrskue. Det betyder, at dyret ikke kan deltage i 2 dyrskuer med en uges mellemrum, hvis begge starter en lørdag. 
 
Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. 
 

Importerede dyr: 

 • Import af dyr, skal ske i overensstemmelse med officielle regler og Sundhedsprogrammet for Får og Geder. 
 • Dyret/dyrene skal derfor mindst være importeret 12/15 måneder før skuets afholdelse.  
 • Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr 
 • Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er underlagt de samme regler

Maedi

Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. Gyldig M3 attest medbringes og forevises ved indsyning. 
 

Scrapie

Der er ingen særlige krav, dvs. alle besætninger må udstille dyr (jf. EU-forordning 630/2013). Dette indebærer, at besætninger, som ønsker at eksportere via blå øremærker (DAKA), ikke kan deltage.
 

Salmonella

Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr.
 

Skab og lus

Dyr med lus eller skab vil blive afvist.  
 

Drægtighed/kastning

Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporte-res, og får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke delta-ge.

Smitsomme sygdomme

Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klov-syge, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge. Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme in-den for de sidste 14 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes, kan besætningsejeren drages til ansvar. Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning.

Klovsyge

For at udstille får og geder skal BESÆTNINGEN være testet fri for klovsyge og ejerer-klæring vedrørende det frivillige klovsyge-sundhedsprogram skal medbringes. Prø-verne er gældende i 3 år, forudsat at kravet om testgyldighed er overholdt på udstil-lingstidspunktet.
 
For at mindske smitterisikoen vil får og geder ikke blive fremvist eller krydse arealer på dyrskuet, hvor der også færdes kvæg.

Udstationering

Dyrskuet melder dit/dine dyr udstationeret under skuet og hjemtaget igen efter sku-et, så ejeren skal ikke foretage indberetninger.
 

HESTE

Sundhedserklæring og hestepas skal medbringes. Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et he-stepas, som skal følge hesten under transport. Føl skal chipmærkes og have pas, senest når de er 6 mdr. eller ved udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.
 
Vi anbefaler, at alle heste vaccineres mod influenza. Sidste vaccination bør være foretaget 
inden d. 11. maj 2022. 
 
Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet inden for de seneste 7 da-ge, anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under trans-port og dermed forbundne aktiviteter m.v.).
Det anbefales, at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start.
Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist.
 

KANINER

Dyrene skal være forsynet med tydelig identifikation, d.v.s. kuldmærke i venstre øre med mindst 3 cifre og avlernummer i højre øre.
Dyrene skal være ledsaget af ejererklæring udstedt af Danmarks Kaninavlerforening (DK).
 

FJERKRÆ

 • Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås (fast fodring) 
 • Arrangøren af skuet skal føre optegnelser over det tilførte fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse 
 • Duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirusinfektion. Vaccinatio-nen skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine. Fjerkræ, der ikke er vacci-neret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført senest 8 dage før udstilling (BEK. nr. 1273 af 31.10.07).  
 • Fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest. 
Arrangøren af skuet skal, såfremt der er sket salg og anden omsætning på skuet, føre opteg-nelse over købers og sælgers navn og adresse.  
 

BEDØMMELSESREGLER

 

HESTE

12) Heste kan fremstilles i flg. hold:
 
 1. Hingste på 4 år og derover (født 31-12-18 og tidligere).
 2. Hingste på 3 år (født 1/1.2019 til 31/12 2019).
 3. Hingste på 2 år (født1/1.2020 til 31/12 2020).
 4. Følhopper. Møder med føl eller synligt drægtige. (født 31-12-18 og tidligere)
 5. Goldhopper 4 år og derover (født 31-12-18 og tidligere)
 6. Hopper på 3 år (født 1/1.2019 til 31/12 2019)
 7. Hopper på 2 år (født1/1.2020 til 31/12 2020)
 8. Hoppefamilier. Familiesamlingen skal bestå af stammor og 2 stk. afkom over 2 år. - Hvis stammoderen er afgået, kan 3 stk. afkom udgøre samlingen. Afkommet skal i lige linie ned stamme fra stammoderen, og intet mellemled må mangle. 
 9. Vallakker på 4 år og derover (født 31-12-18 og tidligere).
 10. Vallakker på 3 år (født 1/1.2019 til 31/12 2019).
 11. Vallakker på 2 år (født1/1.2020 til 31/12 2020).
 
Både hingste, vallakker og hopper kan fremstilles i en familiesamling. Afkommet i en familie behøver ikke at tilhøre udstilleren.
 
Hopper kan indmeldes både som enkelt og i familie, og fremstilles begge steder.
 
Der skal foreligge et hestepas eller en stamtavle (registreringsattest eller afstamningsoplysning) ud-stedt eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt af den pågældende avlsretning.
 
Det anbefales at alle heste vaccineres mod influenza 2 gange, 
Udstillerne skal gennem underskrift af erklæring stå inde for, at der på de udstillede hestes opstald-nings¬plads ikke er konstateret ondartede sygdomme indenfor de sidste 3 måneder frem til og med udstillings¬dagen.
 
KVÆG
 
11) Kvæg kan fremstilles i flg. hold:
 
  9.  Tyre, min. 8. mdr.                           13.  Enkelte kvier 1-2½ år. For kødkvæg ned til 
10.  Køer med livsydelse                              6 mdr 
11.  Enkelte køer over 4 år                    14.  Kofamilier.
12.  Enkelte køer under 4 år                  15.  Afkomssamlinger.
 
Skæringsdatoen ved holdinddelingen er dyrskuedagen.
Hold 11, 12 og 13 opdeles i aldersgrupper med maksimum 12 dyr pr. hold.
Der kan kun udstilles tyre af kødkvæg-racerne.
For køer med kalv ved siden, skal kalven være under 8 mdr.
Opfylder en ko, der ønskes udstillet, ydelseskravene til livsydelsesholdet, skal koen fremstilles i dette hold.
 
Kravene vedr. livsydelse er:
for DRH                                                                   3100 kg fedt + protein
for RDM, DH og DJ                                                3500 kg fedt + protein
 
En kofamilie skal bestå af enten
- stammoder og mindst 2 døtre, der har kælvet.
- hvis stammoder er afgået, kan 3 af hendes døtre(køer) fremstilles.
- mindst 3 køer, som i lige linie nedstammer fra stammoderen, og intet mellemled må mangle.
Derudover kan der udstilles kvier i familien, hvis de også opfylder de ovennævnte afstamningskrav.
 

Afkomssamlinger

Der skal fremstilles 4 stk. afkom, hvis det er en privat udstiller og 7 stk. afkom, hvis det er fra en kvæg¬avlsforening. De enkelte køer præmieres enkeltvis og oprangeres.
 
For kvæg, der er tilmeldt i kofamilie eller afkomssamling, kan der ske tilmeldelse til udstilling i hol¬dene for enkeltvis fremstilling, når dette sker inden anmeldelsesfristens udløb.
 
Kun kvæg, som i henhold til to-leddet stamtavle er af ren race, kan præmieres. Alt danskfødt kvæg af RDM, DH, DRH og Jersey skal være født i besætninger under officiel ydelseskontrol.
 
På skuet afvikles besætningsgruppe-konkurrencer indenfor de malkeracer og på tværs af kødkvæg-racer, hvor mindst 2 besætninger stiller med en gruppe. Ved malkekvæg skal gruppen bestå af mindst 3 køer og for kødkvæg af mindst 3 katalognumre.  For kødkvæg konkurreres desuden om bedste par på tværs af racerne.  Et par er kun 2 dyr (disse skal hver især være udstillet selvstændigt).
 
For at erhverve de på skuet udsatte pokaler til ejendom, skal disse vindes 3 gange i træk med 3 forskellige dyr eller 5 gange i alt.
 
Deltagere i konkurrencen om ærespræmien for bedste yver, skal have kælvet minimum 2 gange ved DH og RDM
 
Konkurrence blandt kødkvægsudstillerne: Bedste dyr af egen avl i mindst andet led
 
Tyre over 2 år skal være ledsaget af to voksne personer, når de trækkes rundt. 
 
Tyre over 1 år skal være ringet.
 

FÅR OG GEDER

Generelle forhold

CHR-nr./øremærke-nr. skal påføres tilmeldingsskema og anføres i kataloget sammen med eventuelt navn. Lammenes/kiddenes CHR-nr./øremærke-nr., fødselsdato, køn og far anføres på tilmeldings-skemaet og opføres i kataloget.
 
Alle får, geder og lam/kid, skal være mærket med 2 godkendte plastøremærke for at kunne udstilles. METALØREMÆRKER ER IKKE GYLDIGE!
 
Uldlængden: På de udstillede væddere og får må uldlængden ikke være over 2 cm. Får med læn-gere uld afvises af dommerne. Får, der er faconklippet, afvises af dommerne.
 
Mellem den/det enkelte raceforening/-udvalg og dyrskueledelsen kan det dog aftales, at får/væddere med over 2 cm uld kan udstilles, men dette indebærer, at der i dyrskue-bedømmelsen skal foretages en uldbedømmelse.
 
Merino må møde med en uldlængde på over 2 cm, dog skal de være klippet den 5. februar 
+/- 1 uge i udstilllingsåret.
Finuld må møde med en uldlængde på over 2 cm, men skal være klippet i sidste kalenderår.
Spelsau må møde med en uldlængde på max. 5 cm
Mohair skal møde med en ham på ca. 5 mdr.
 
Tandstilling: Dyr med over- eller underbid afvises. 
 
Halelængde
For alle væddere født her i landet skal halen dække endetarmsåbningen.
For alle får født her i landet skal halen dække hele kønsåbningen.
 
Får kan fremstilles i flg. hold:
 
18. Væddere over 2 år.
19. Væddere 1-2 år.
20. Enkelte får over 2 år. Får over 2 år skal have født og opfostret afkom i udstillingsåret.
21. Enkelte får 1-2 år.
22. Samling af får. Samlinger skal bestå af mindst 3 stk. på 1 år eller derover.
 

FJERKRÆ

Høns – gæs og ænder kan udstilles i 2022, med mindre Fødevareregionen indfører et forbud.
Veterinære krav, nævnt ovenstående skal følges.
 

KANINER

Ejererklæring medbringes og forevises dyrlægen. 
Veterinære krav skal følges.
 
 

BØRNEDYRSKUE

De dyr, der udstilles i børnedyrskuet, skal opfylde de samme veterinære krav, som er gældende for den øvrige dyreudstilling. Er der specielle dyr, så ring til dyrskuekontoret.
 
 
Dyrskuet forbeholder sig ret til ændringer, hvis veterinære forhold ændres.
 
Hent en printvenlig version her

Kom helt tæt på de mange dyr

På Fjerritslev Dyrskue er der mulighed for at komme helt tæt på køer, heste, kyllinger, får, høns og mange flere.

Læs mere

Aktiviteter for børn

På Fjerritslev Dyrskue er der masser af aktiviteter for børnene. Udover, at børnene som regel elsker at komme helt tæt på de mange flotte dyr, så sørger de lokale spejdere for, at børnene ikke kommer til at kede sig.

Læs mere

Masser af maskiner

Drages du af benzin og store motorer, så bliver der masser at fornøje sig med på maskinudstillingen på Fjerritslev Dyrskue

Læs mere